Petra Kristine Jensine Buhl (PB)

Afsnit I

De med fed type viste navne er alle i direkte linie med PB. Den fede type er ikke anvendt i citater fra Kirkebøger (KB) og Folketællinger (FT). Forkortelser er f for født, g for gift og d for død.

PB’s far hedder Bernhardt Pedersen Buhl
Hans far hedder Peder Christen(sen) Jensen Buhl
Hans far hedder Jens Therkel Sørensen Buhl
Hans far hedder Søren Jensen Bull
Hans far hedder Jens Madsen Bul
Hans far hedder Mads Bul

Det har ikke været muligt at komme videre selv om KB for Smidstrup/Skærup sogn, Holmans Herred i Vejle Amt går tilbage til 1704. Fra 1704 til ca 1707 dog med meget tynd og ulæselig skrift.

Når man får et stednavn eller et lokalt forekommende særkende knyttet til sit normale navn skal man ved søgning i KB og FT sikre sig at holde personerne adskilte. Og der er rigtig mange der har Bul, Bull, Bol, Boll tilknyttet sit navn. En Mads Jacobsen Bull har skabt nogen forvirring da han er født i 1721 og død i Schierup (Skærup) i 1773, og har i sit liv fået flere børn med navnet Bull nogen gange skrevet Bul eller Bol. Men han har ikke en bevist tilknytning til familien. Men granskning i Bul navnene har givet resultat, og transformeringen til stavemåden ”Buhl” sker senere end 1720. I det følgende er der loyalt anvendt skrivemåden som præst eller degn har gjort i KB. Ved referat fra FT har jeg korrigeret de til nogen tider mangelfulde bogstaveringer. Ikke alle registranter har været gode formidlere i disse FT’er.

Navnet Buhl kan udledes af Bull, Boll eller Bol som, ifølge diverse opslagsværker, kan betyde ”træstamme” eller ”bjælke” eller ”kroppen til en skjorte”. På oldsvensk betyder det ”bål” og kommer fra det nordiske bolr eller bulr. Bol kan endvidere være en betegnelse for et bosted som tidligere blev kaldt ”boel” i for eksempel boelsmand eller officersbol.

Grunden til at søgningen har været koncentreret til netop Smidstrup/Skærup sogn er at alle yngre slægtled peger i denne retning. Dette sogn indeholder landsbyerne Store Velling, Lille Velling, Tiufkær, Håstrup og Smidstrup med kirken.

Smidstrup-Skaerup-sogn.jpg

Foto af en side i TRAP Danmark

Efter søgning i KB for nævnte sogn kan det så konstateres at Mads Bul er fader til 7 børn:

 • Jens Madsen Bul døbt 04-03-1714,
 • Unavngivent barn (sikkert Jens) af Mads Bul i Store Welling begravet 25-11-1714,
 • Maren Madsdatter Bul født og hjemmedøbt 20-11-1715,
 • Kirsten Madsdatter Bul er døbt 21-04-1718,
 • Niels Madsen Bul døbt 22-06-1721 og er begravet 14-09-1721, knap 3 måneder gammel,
 • Hans Madsen Bul døbt 12-08-1722 og dør marts 1773, 50½ år gammel,
 • Niels Madsen Bul døbt 02-09-1725 og er begravet 01-07-1778, næsten 53 år gammel og endelig
 • Jens Madsen Bul døbt 01-08-1728 og er begravet 30-03-1794, knap 66 år gammel.

Vi kan ikke finde hvornår Mads Buls kone dør men det er efter 1728 hvor Jens fødes. Til gengæld findes, at Mads Bul af Welling er begravet 25-06-1741 på Smidstrup kirkegård. Et sammentræf er det at PB’s ældste barn Aage Buhl Laustsen er begravet på Smidstrup kirkegård omkring 250 år senere.

Så længere bagud kan ikke søges og familien må glædes over at BP’s fædrene aner kan dateres bagud til slutningen af 1600 tallet.

For at komme dertil har der været søgt i sognets KB, og nu går vi så fremad i tiden helt indtil vi kommer til PB’s far Bernhard. I KB, opslag 4 findes at Jens Buls Kone af Lille Welling er død 1776 begr. 01-01-1777. Hun blev 63 år og er derfor født ca 1713.

I samme KB, opslag 373 og 374, findes hendes navn, som er Maren Andersdatter da hun og Jens Madsen Boll bliver trolovet 27-06-1753 og viet 09-08-1753. Ved vielsen må hun være ca 40 år gammel og Jens er 25 år, så der må have været et væsentligt kærlighedsforhold, eller også er der tale om et arrangeret fornuftsægteskab. Det sidste kan være meget sandsynligt, og han er flyttet fra forældrenes gård i Store Velling til Lille Velling, der ligger ca 1 kilometer øst for Store Velling. Det har ikke været undersøgt om Maren har været gift før eller sidder som enke på en gård, der mangler en husherre. Børn af dette første ægteskab søges ikke da PB’s aner er via Jens Madsen Boll’s anden kone. Dog skal nævnes at Jens Boll døber en datter Johanne 19-09-1756, men det kan ikke vides konkret om det er Jens Madsen Boll’s og Marens datter. Endelig skal nævnes at en Anders Michelsen døber et barn ved navn Maren d. 30-04-1713, det kunne være Jens’ første kone.

Jens Madsen Buhl er i Dansk Demografisk Database (DDD) fra 1787 er fejlagtigt anført til at være 51 år gammel og har 3 børn med sin nye kone. Han er i 1787 ca 58 år gammel da han er født i 1728.

Jens Madsen Bull bliver gift anden gang den 07-07-1778 i Smidstrup kirke med den noget yngre Anna Pedersdatter, som er født ca 1752, og er 26 år ved vielsen. Han er 50 år. Der er desværre intet sted som viser Annas forældres navne og derfor er søgning er ophørt. Jens Madsen Bull er i FT 1787 ”Bonde og Gaardbeboer”.

I KB, opslag 103 står der: ”Anno 1778 d. 10. Marti begiærede Enkemanden Jens Madsen Bull fra Lille Welling at trolove med Pigen Anna Pedersdatter ibid. (=samme sted) og at …………………… hinder Bevis forehavenst enten Slægtskab eller Svogerskab eller til andre givet løfte om Ægteskab efter Lov og forordninger fra og at Ægtemanden har ……………….. Lov efter hans afdøde Hustrue, derfor indestaar og ……………… vi underskrevne at være ansvarlig i alle maader og paakomende Tilfælde. Datum Lille Welling ut supra Mads Hansen Lomholdt – Michel Madsen Bul – Hans Sørensen”

Og på opslag 104 er der følgende skrift: ”1778 d. 7 Julii Cop (ulerede) Jens Madsen Bull og Anna Pedersdatter i Smidstrup Kirke”

Efterfølgende er der fundet følgende 4 børn af Jens og Anna:

 • Hans Jensen Bull f. 1779,
 • Peder Jensen Bull f. 1781,
 • Mette Jensdatter Bull f. 1785 og endelig
 • Søren Jensen Bull f. 10-02-1793 og er døbt 10-02-1793. Han dør 20-02-1843 i Brøndsted.

Ved hans dåb står der: ”baaren af Jens Lomholdts Datter Birte af St. Welling, de andre Faddere vare Claus Pedersen, Hendrich Jensen, Søren Olesens Kone og Hans Michelsen alle af Lille Welling”.

Efter Jens Madsen Bulls død 30-03-1794 bliver Anna gift igen i august måned. I kirkebogen står der: ”D. 8 dito (august) 1794 Copullerede uden foregaaende Trolovelse efter Kongl. allernaadigste Bevilling af dato Kiøbenhavn d. 11 Juli 1794 den ærlige unge Karl Terkel Nielsen af Sellerup og den ærlige og gudfrygtige Enke Anna Pedersdatter af Lille Welling i Smidstrup Kirke”.

Anna Pedersdatter Buhl af Lille Welling dør som 64½-årig d. 27-12-1816, Gaardmand Terkel Nielsens Kone. Hun er født i midten af 1752. Der er to muligheder til forældre. Enten er hun datter af Peder Hansen og født d. 30-04-1752 i Lille Welling, eller også er hun datter af Peder Nielsen Buhl og født d. 11-05-1752 i Store Welling. Nærmere kommer vi ikke.

Her beskrives nu videre om sønnen Søren Jensen Bull.

Brøndsted ligger ca 5 km øst for Store Velling og her har han fundet sin udkårne, der er omkring 6 år yngre.

Han bliver gift med Maren Augustinidatter. Der står: ”Ungkarl Søren Jensen 26 Aar fra Lille Welling er copuleret med Pigen Maren Augustinidatter den 31 Julii 1819. Trolovere er Gaardmændene Jakob Povelsen fra Brøndsted og Ole Jørgensen fra Børcop”.

I Brøndsted er Søren gårdmand og han og Maren ernærer sig ved det.

Maren er født d. 26-04-1799 og døbt 02-06-1799 i Gauerslund sogn og døde 05-12-1836 kun 36½ år gammel. Hun er ud af en stor familie, som alle var gårdfolk. Det skal vi senere høre om.

Søren og Maren får 6 børn:

 • Jens Therkel Sørensen Buhl f. 09-09-1820 i Brøndsted Gauerslund sogn,
 • Augustinus Sørensen Buhl f. 06-02-1823, d. 15-04-1826 i Brøndsted,
 • Peder Sørensen Buhl f. 11-11-1825, d. 04-10-1832 i Brøndsted,
 • Augustinus Sørensen Buhl f. 30-11-1828, d. 18-09-1832 i Brøndsted,
 • Anne Marie Sørensdatter Buhl f. 21-06-1831, g. 07-05-1853, d. 28-08-1859 i Gaarslev, og endelig
 • Karen Sørensdatter Buhl f. 15-04-1834, g. 09-10-1858, d. 05-08-1921 i Vejle.

Maren dør alt for tidligt da hendes yngste barn er kun 2½ år. Hendes store familie i Brøndsted må have hjulpet Søren indtil han bliver gift igen et halvt år senere.

Det sker d. 24-06-1837 hvor Søren bliver gift med Giertrud Marie Jensdatter. De får efterfølgende 4 børn, 2 drenge og 2 piger. Ingen af de 4 børn bliver ældre en 7 måneder.

Inden vi går videre skal nævnes, at Bjarne H. Eeg har skrevet en meget dygtig sammenstilling af ”Slægterne fra Gauerslund sogn i Holmans Herred”. Den kan lånes på biblioteket og kan give alle mulige aner til Maren Augustinidatter, som senere skal beskrives i anetavler specifikt som PB’s aner.

Søren og Marens ældste barn hedder Jens Therkel Sørensen Buhl og som nævnt er han født 9. september 1820 ifølge KB for Gauerslund sogn, hvor forældrene er ”Gaardmand Søren Jensen i Brøndsted og Hustrue Maren Augustinidatter. Faddere Jens Buhls Datter af Lille Welling, Niels Jørgensen, Knud Iversen begge af …………. Aulskarl Søren Lauritsen, Lauritz Krings Povel og Poul Bierres Datter Karen, alle 4 af Brøndsted”.

Jens Therkel Sørensen Buhl rejser fra Brøndsted d. 01-05-1847 og skal tjene på herregården Follerupgård, som ligger i Herslev sogn. Efter 2½ år flytter han d. 04-09-1849 herfra til Bredsten sogn hvor han tilmeldes sognet d. 05-09-1849.

I Bredsten sogn, nærmere betegnet i Ravning by, har der været to sørgelige hændelser. Peders Christensen kone, Marie Kirstine Iversdatter, døde af ”gigtsvaghed” kun 44½ år gammel d. 30-07-1846.

Peder er nu enkemand på 53 år, men gifter sig med en Maren Larsdatter d. 17-04-1847. Hun er født d. 26-01-1824 og ved vielsen er hun 23 år. Ung i forhold til enkemanden på 53 og hun får et barn sammen med ham. Barnet bliver døbt Iver Christensen i 1847, som også var navnet på faderen til hans afdøde kone. Den anden sørgelige hændelse var at Peder kun holdt 2 år i dette ægteskab og døde som 55-årig d. 05-02-1849 med beskeden i kirkebogen at ”dødsårsagen kendes ikke”.

Maren Larsdatter er nu enke på 25 år og har sønnen Iver på 2, og det er uholdbart. Vores Jens Therkel Sørensen Buhl kommer til hjælp og bliver som 29-årig gift med Maren Larsdatter og overtager gården i Ravning. Vielsen er i Bredsten Kirke d. 29-09-1849 syv måneder efter Peder Christensens død.

Maren kommer fra Skovbølling Mark i Jelling sogn og er datter af Lars Sørensen og hustru Anne Jensdatter. De er af ”Bondestand og er Huusfolk”.

Maren og Jens Therkel får følgende børn:

 • Peder Christen(sen) Jensen Buhl f. 04-06-1850
 • Maren Jensdatter Buhl f. 19-07-1853
 • Søren Jensen Buhl f. 04-02-1857
 • Ane Marie Jensdatter Buhl f. 02-10-1859 og endelig knap ni år efter
 • Iver Laurids Jensen Buhl f. 24-07-1868 og konfirmeret i Randbøl kirke 01-10-1882.

Marens første barn Iver Christensen Pedersen, der blev født i 1847, døde 11½ år gammel af hjernebetændelse d. 13-06-1859.

Det vides ikke hvorfor Jens Therkel og Maren efter 23 år på gården i Ravning flytter til et mindre husmandssted i Store Lihme i 1872. Det er i Nørup sogn. Skifteretsprotokoller har ikke været undersøgt endnu, men kan give forklaringen. I Ravning kan man i Bredsten FT 1850 se, at de har 3 tjenestefolk på gården og i FT 1855 har de 2, en pige på 16 og en dreng på 18 år.

Jens Therkel Sørensen Buhl dør i St. Lihme d. 11-05-1874, 54 år gammel.

I FT 1880 for St. Lihme kan man finde, at efternøleren Iver Laurids Jensen Bol (som der står) på 11 år bor som stedbarn hos en Ole Hansen. Ole Hansen er 67 år og der er ikke registrerede andre i huset end de to. Hvorfor bor Iver her? Ole Hansen er gift, men der er ikke oplyst noget navn på konen ved denne folketælling. Så videre søgning er nødvendig.

I tillægslisten til FT 1880, opslag 39, oplyses dog, at Maren også bor hos Ole Hansen, og er sikkert gift med ham, og her gættes at hun er blevet gift med Ole Hansen efter Jens Therkels død. Samme sted oplyses, at Marens datter Ane Marie Jensen Bol også bor hos Ole Hansen. Hun er 20 år og tjenestepige i Vejle. Samme FT fortæller, at Maren har midlertidigt ophold i Gadbjerg sogn. Her kan der eventuelt findes yderligere oplysninger om den eventuelle nødvendighed i at tjene i et andet sogn. Men for at bevise påstanden om det nye giftermål søges på vielser fra 1874 og frem. Og endelig kom informationen, at Maren Laursdatter (som det nu skrives) er blevet gift 3. gang og her med Ole Hansen, som nu også er i sit tredje ægteskab. Han er 66 år og hun er 54 år.

Vi ved at Maren ved FT 1890 for Nørup sogn er aftægtskone på hendes og Jens Therkels husmandssted i St. Lihme, som nu måske er overtaget af den ældste søn Peder Christen(sen) Jensen Buhl, som her står anført som ’jorbruger”.

Her fortsættes nu med Peder Christen(sen) Jensen Buhl f. 04-06-1850. Grunden til (sen) i parentes er, at der i KB står at han døbes Peder Christensen Jensen Buhl, men det er sikkert en skrivefejl da han ved alle senere fund hedder Christian eller Kristian afhængig af evnerne hos præst eller degn. Peder bliver konfirmeret d. 02-10-1864 i Skibet kirke (bor i Bredsten sogn) med karaktererne meget god i kundskab og opførsel.

Som nævnt flytter Peder sammen med forældrene fra Bredsten sogn til St. Lihme i Nørup sogn og Peder bliver her gift med den 21-årige Maren Nikolajsen i Nørup kirke. Hun tjener på Engelsholm Ladegård og bliver gift d. 27-10-1876 i Nørup kirke med Peder, der nu er 26 år. De overtager sikkert husmandsstedet allerede ved faderens død i maj 1874 og vi ved allerede, at moderen Maren Laursdatter bliver gift med Ole Hansen i oktober 1878, men Ole dør 29-12-1880 som 68-årig. Så mellem 1880 og 1890 vides ikke hvilken skæbne hun har fået ud over i en periode at hun bor nabo til sønnen Peder Christian Jensen Buhl. Og i 1890 er hun aftægtskone hos ham ifølge FT 1890.

Maren Nikolajsen er født i Nørup sogn d. 22-11-1854. Hendes mor, Maren Rasmusdatter f.17-04-1831, blev aldrig gift med Maren Nikolajsens far, som hed Nikolaj Nielsen. Efter tiden stil skrives i KB, at Maren Nikolajsen er et uægte barn og faderen blev udlagt. Maren ses ikke at være konfirmeret i Nørup sogn så hun må være ude at tjene og kunne være konfirmeret i et andet sogn. Maren Nikolajsens mor blev for øvrigt gift d. 04-11-1864 med Henrik Jørgensen og fik tvillinger i marts måned 1865. Henrik Jørgensen var forlover for Maren ved vielsen og han var fadder ved de fleste af børnenes barnedåb.

I FT 1880 Nørup sogn St. Lihme by, opslag 36 og 37, bor Peder Christian Jensen Buhl og Maren Nikolajsen i Store Lihme. Han er ”Huusfader og træskomand” og 29 år gammel og hun er 25 år gammel og de bebor et hus. De har nu to børn, hvor den ældste er 2 år og den yngste er under et år. I KB findes deres døbenavne som:

 • Bernhart Christoffer Riisbrich Pedersen Bul f. 21-07-1877, død 08-07-1882 samt
 • Jens Pedersen Buhl f. 09-07-1879, og følgende børn kommer senere til:
 • Marie Kristine Pedersen Buhl f. 10-12-1881,
 • Bernhard Pedersen Buhl f. 15-07-1884,
 • Martha Oline Sidsel Marie Pedersen Buhl f. 18-02-1887, død 28-04-1890
 • Rasmine Pedersen Buhl f. 26-09-1889,
 • Martin Pedersen Buhl f. 04-06-1892 og endelig
 • Henrik Pedersen Buhl f. 16-09-1894.

Deres første barns navn er en underlig sammenstilling, som sikkert har sin historie i det følgende. På Engelsholm Ladegaard døde ejeren den 2. maj 1874, 66 år gammel. Han må have haft en stor betydning for både Maren Nikolaisen og Peder Christian. Maren arbejdede på Ladegaarden da hun blev gift i oktober 1876 og Peder Christian kunne både flikke træsko og arbejde i marken med agerbruget. Den 66-årige ejer var ungkarl og hed Bernhard Christoffer Riisbrich. Maren og Peder Christians første barn blev altså opkaldt efter proprietæren på Engelsholms Ladegaard. Denne blev for øvrigt solgt fra Engelsholm slot i 1797.

I 1899 flyttede Peder Christian og Maren fra St. Lihme i Nørup sogn og til Skibet sogn. Årsagen kendes ikke, men ikke uden grund tillægges der her, at det må være økonomien, der ikke strakte, og der var mere arbejde at få på fabrikken i Haraldskær og nærmere Vejle. Vi finder Peder Christian og Maren igen i FT 1901 for Skibet sogn. Her bor de på Nørre Vilstrup Holm, hvor han ernærer sig som daglejer ved agerbruget, og Maren er Husmoder. Ud over sønnerne Martin og Henrik på hhv. 8 og 6 år bor her også Peder Christians mor Maren Laursdatter. Hun er nu 77 år og får ”alderdomsunderstøttelse”.

Maren Laursdatter dør d. 02-12-1904 på Vilstrup Holm og begraves på Skibet sogns kirkegård d. 07-12 1904 knap 81 år gammel.

Men et mærkeligt træf er det at Peder Christian og Marens datter, Rasmine, ikke er registreret i Skibet sogn i FT 1901. Hun er ganske givet flyttet dertil med forældrene, men i år 1900 kommer hun tilbage til St. Lihme og skal sikkert passe Marens mor og stedfar i Lihmskov og hun er ifølge FT 1901 registreret som ”Pleiebarn”. Marens mor er fra 1831 og stedfaderen er fra 1837, nu hhv. 70 og 64 år. Maren Rasmusdatter dør 08-12-1909 og Henrik Jørgensen dør 22-07-1914.

FT 1906 i Skibet sogn fortæller, at Peder Christian og Maren bebor matr. nr. 48e og der bor nu ingen børn hjemme. Han er 56-årig husmand og ernærer sig som arbejdsmand ved ”ferskvandsfiskere”.

FT 1911 i Skibet sogn fortæller, at Peder Christian har sin søn Henrik boende mens Maren har midlertidig ophold i ”Kra????” sogn. (Et sogn med dette navn findes ikke).

Der er undersøgt hvornår de dør, men dette sker ikke mens de bor i Skibet sogn, så søgning må fortsættes i andre sogne.

Vi er nu kommet til Petra Kirstine Jensine Buhls far Bernhard Pedersen Buhl, som blev født 15-07-1884 i Nørup sogn da forældrene boede i St. Lihme Mark. Bernhard synes ikke at være konfirmeret hverken i Nørup sogn eller i Skibet sogn, men det var almindeligt, at hvis man tjente langt væk fra bopælen så kunne man blive konfirmeret lokalt. Så Bernhard har været ude at tjene allerede som 14-årig og måske før.

Ellers kender vi ikke til hans foretagsomhed indtil han bliver gift med Laura Petrea Andersen d. 08-09-1906 i Nørup kirke.

Laura Petrea Andersen er født d. 17-03-1883 i Adsersbøl i Lindknud sogn, Malt Herred i Ribe Amt. Hun er datter af husmand Poul Andersen og hustru Johanne Marie Kirkeminde. Dem skal vi høre mere om i Afsnit II ved en senere lejlighed.

SKOMAGEREN

Laura har været gift før. Det blev hun i nærheden af Kalundborg, nærmere defineret i Værslev sogn, Skippinge Herred i Holbæk Amt d. 11-06-1904 i Værslev kirke ca. 7 km øst for Kalundborg. Der står i KB: ”Pige Laura Petrea Andersen, Værslev, født i Adserbøl, Lindknud Sogn, Malt Herred d. 17. Marts 1883, Datter af Husejer Poul Andersen og Hustru Johanne Marie Kjerteminde Andersen, Nørup By og Sogn pr. Vejle. 21 Aar.

og

Ungkarl Hans Peter Petersen, Skomager i Værslev, Søn af Fragtkører Lars Petersen og Hustru Bodil Marie Hansen i Værslev, født i Halleby, Sæby Sogn, den 10 December 1875. 28 Aar blev viet i kirken”, hvor forloverne var Hans Peters far og Lauras var Anders Petersen, Husmand i Skovbakkerne.

Hvordan Laura og Hans Peter har lært hinanden at kende vides ikke. Hvilket formål havde Laura med at være på Kalundborgegnen? Har hun tjent på Birkendegård? De bliver ikke, som normalt, gift i brudens forældres sogn. Har Hans Peter været på ”valsen” og har mødt Laura i Nørup eller et andet sogn og bragt hende til Værslev? Mange forslag er gode men den rigtige forklaring får vi nok aldrig.

Laura er gravid ved brylluppet for den 08-12-1904 føder hun sønnen Kristian Julius Petersen. Alle faddere var fra Værslev, så ingen af Lauras familie var faddere. Men ak, det grusomste skete. Skomager Hans Peter Petersen dør d. 16-03-1905 i Værslev og bliver begravet der d. 22-03-1905 som 29-årig far til et barn på 3 måneder og en stakkels Laura, der nu ikke ved hvad hun skal gøre.

Lauras forældre er på et tidspunkt flyttet fra Lindknud sogn til Nørup sogn og bebor nu et husmandssted i Søgaard og i FT 1906 konstateres, at Laura og hendes barn Kristian Julius bor hos forældrene sammen med hendes yngre søskende, som er hhv. 15 og 18 år yngre end Laura. Men Kristian Julius får nogle legekammerater (morbrødre), som er 2 og 4 år ældre. Poul Andersen er senere (1924) tjenestekarl på Haraldskær.

Alt imens er den 21-årige Bernhard Pedersen Buhl beskæftiget på Engelsholm hovedgård som kreaturpasser.

(Præsten i Værslev har skrevet ”Kjerteminde” som er lydskrift for Kirkeminde når det siges på jysk)

BERNHARD OG LAURA

Laura får arbejde som daglejerske på Engelsholm og her møder hun Bernhard. Allerede samme år bliver de gift d. 08-09-1906. Der står: ”Enke Laura Petrea Andersen (23 Aar) født i Adserbøl i Lindknud Sogn 17 Marts 1883. Daglejerske på Engelsholm. Datter af Poul Andersen og Hustru Johanne Marie Kirkeminde, Søgaard. Gift første gang med Skomager Hans Peter Petersen, som døde i Værslev 16 Marts 1905, bliver viet til Ungkarl Bernhard Pedersen Buhl (22 Aar). Født på Store Lihme Mark 15 Juli 1884. Tjenestekarl på Engelsholm. Søn af Husmand Peder Christian Jensen Buhl og Hustru Maren Nicolaisen, Nr Vilstrup Skibet Sogn”.

Nu er Bernhard og Laura ægtefolk og nu skal de have børn, som herunder:

 • Hans Peter Arnold Buhl f. 28-01-1907 i Vinding by og sogn, død 18-01-1923 på Vejle Amts Sygehus, begr. Bredsten kirkegård,
 • Johanne Marie Kirkeminde Buhl f. 27-02-1909 i Knudsbøl, Jordrup sogn,
 • Maren Nikoline Buhl f. 09-08-1910 i Grejsdalen, Hornstrup sogn,
 • Petra Jensine Kristine Buhl f. 18-09-1912 i Hover sogn (er også registreret i Nørup sogn og er døbt der d. 09-02-1913.),
 • Rosa Betty Buhl f. 02-01-1915 på Engelsholm Mark, Nørup sogn,
 • Mette Marie Viola Buhl f. 02-07-1917 på Ny Ørumgaards mark, Ørum sogn,
 • Rigmor Margarit Buhl f. 24-01-1921, død i 2009 i Avnslev ved Nyborg.
 • Hans Kejser Buhl f. 24-01-1924 på Vejle Amts Sygehus, død 02-04-1924 i Vingsted Mølle.

De tre sidste piger har alle fået blomsternavne, Rosa, Viola og Margarit.

Til navnet Hans Kejser skal også knyttes en kommentar, ligesom tilfældet med Peder Christian Jensen Buhls første barn: Bernhard og Laura har opkaldt deres yngste barn efter avlsforvalteren på Hovedgården Engelsholm som hed Hans Kaiser og født d. 01-07-1876.

En sidste kommentar er, at det ikke har været muligt at følge Lauras barn af første ægteskab, - Kristian Julius Petersen.

Bernhard var i sine unge år fodermester på forskellige gårde i Vejle Amt og som familie har Bernhard og Laura flyttet en del rundt i amtet og har været interesseret i at søge nye udfordringer. Ved børnenes dåb ses i KB hvor de har boet:

 • 1907 Hans Peter Arnolds dåb bor de i Vingsted
 • 1909 Johanne Marie Kirkemindes dåb bor de i Knudsbøl
 • 1910 Maren Nikolines dåb bor de i Grejsdal
 • 1912 Petra Kristine Jensines dåb bor de i Hover
 • 1915 Rosa Bettys dåb bor de på Engelsholm Mark
 • 1917 Mette Marie Violas dåb bor de i Daugård (Ny Ørumgårds Mark)
 • 1921 Rigmor Margarits dåb bor de i Borlev ved Egtved
 • 1924 Hans Kejsers dåb bor de i Vingsted (Mølle)

Ved FT 1925 bor de stadig i Vingsted eller Ødsted, begge i Bredsten sogn. Her er Bernhard arbejdsmand men der står ikke hvor.

Ved FT 1930 bor de i Jerlev i Jerlev sogn. Kun Mette Marie Viola på 13 og Rigmor Margarit på 9 år bor her sammen med Bernhard og Laura.

Laura Petrea Buhl f. Andersen d. 17-03-1883 dør som 57-årig d. 27-12-1940 og begraves på Jerlev kirkegård d. 02-01-1941.

Det kendes ikke præcist hvor og hvornår Bernhard dør, men i Jerlev sogn engang i 1950’erne er et rigtig godt bud. En yderligere information fra KB er, at Bernhard melder sig ud af folkekirken den 29-09-1947.

Vi er nu ved vejs ende med beskrivelse af Petra Kristine Jensine Buhls aner på faderens side i dette Afsnit I, og i Afsnit II beskrives moderens side. Anetavle 1 og 2 ses herunder og Afsnit II kommer snarest muligt.

Fortsæt selv med historien herfra til belysning af egen familie. God fornøjelse.

Redaktion sluttet i Strib d. 10-08-2011.

Petra Kristine Jensine Buhls anetavle

Petra Kristine Jensine Buhls anetavle

Petra Kristine Jensine Buhls anetavle

Petra Kristine Jensine Buhls anetavle